Naše služby

 

Športová a poúrazová fyzioterapia

Športová činnosť vrcholová, výkonnostná aj rekreačná patria rovnako ako každodenná aktivita do motoriky ľudského tela a platia pre ňu určité zákonitosti. Podľa zamerania každého športovca je nutné voliť vhodné kompenzačné cvičenia aby sme docielili harmonický rozvoj pohybovej sústavy.

Ide predovšetkým o:

  • kompenzačné cvičenia uvoľňovacie,
  • kompenzačné cvičenia naťahovacie, strečingové,
  • kompenzačné cvičenia posilňovacie.

Fyzioterapia u športovcov je často doplnená aj o aplikáciu Kinesiology Tapingu. Ide o bežne používanú metódu nielen športového lekárstva, ale má svoje významné postavenie aj v prevencii pred poškodením pohybového aparátu a pri fyzioterapii po poúrazových a pooperačných stavoch v kombinácii s lokálnou či celkovou liečbou.

 

Liečba poúrazových stavov sa prísne riadi štádiami poranenia, indikáciami traumatológa či ortopéda a pozostáva z pasívneho prístupu kde máme najmodernejší TR prístroj od firmy BTL pre elektroliečbu, ultrazvuk, kombinovanú terapiu a laseroterapiu, poskytujeme magnetoterapiu a bioptronovú lampu. Zaraďujeme sem aj masáže, lymfodrenáže, aplikácie chladu, všetky tieto procedúry slúžia ako podporná liečba.

Aktívny prístup pozostáva z riadených a kontrolovaných pohybov, tvorí hlavnú časť fyzioterapeutickej liečby a je na fyzioterapeutovi, ktorý prístup si zvolí za účelom dosiahnutia úplnej obnovy funkcie postihnutého miesta. Využíva sa tu množstvo náradia, náčinia, modifikuje sa stupeň náročnosti a poúrazová rehabilitácia sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou cvičenia.


Detská rehabilitácia

Najčastejšie riešime problematiku detskej neurológie (DMO, parézy, bolesti hlavy, bolesti chrbtice…..) alebo detskej ortopédie (skoliózy, chybné držania tela, plochonožie, iné deformity…). V prvej skupine sa najviac uplatňujú rehabilitačné metódy ako:
reflexná Vojtova terapia, ACT, cvičenie na veľkých loptách, nestabilných plošinách či overbaloch, canisterapia.
Pri skoliózach a chybnom držaní tela terapiu vedieme hlavne: 
SMsystémom, cvičením podľa R.BrunkowK. Schrothovej či ich rôznymi variantami. 

Medzi prvými na Slovensku ovplyvňujeme ploché nohy cvičením so stabilizačnou pomôckou Propriofoot®
Ďalšiu skupinu tvoria deti s respiračnými ochoreniami, kde pomocou loptičkovej facilitáciepodľa Zdeny Jebavej sú rodičia zaškolení fyzioterapeutkou a liečbu pravidelne vykonávajú v domácom prostredí oni sami.

 

Veľmi častý je u detí výskyt akútnych deformít (tzv.ústrel, seknutie) v krčnej chrbtici, dorast sa zase viac trápi s bolesťami v driekovej chrbtici či bolesťami hlavy z krčnej chrbtice. Tieto stavy vhodne a v krátkom časovom úseku zvláda metóda podľa R.McKenzie

Veľmi časté sú návštevy rodičov iba z preventívneho hľadiska alebo za účelom výuky vhodných kompenzačných cvičení u mladých športovcov.

Cvičenie vykonávame po podrobnom vyšetrení fyzioterapeutom, cvičenia sú vedené individuálne, maximálne vo dvojiciach. Všetko je realizované po dohode s rodičom. V mnohých prípadoch je nutná aktívna účasť rodičov počas terapie s cieľom ich presnej inštruktáže, aby spoľahlivo zvládli terapiu ich detí v domácom prostredí.

U detí malých alebo v mladšom školskom veku je cvičenie obyčajne ukončené do 30 minút na jedno sedenie.


Fyzioterapia kostrče a panvového dna

Práca fyzioterapeuta v oblasti kostrče a panvového dna má tri najčastejšie dôvody. 

  • V prvom rade ide o pomoc ženám primárne sterilným z funkčných či iných dôvodov, kde používame metódu Ľudmily Mojžíšovej. Patria sem aj iné gynekologické príznaky ako bolestivá menzes, bolesti pri pohlavnom styku, rôzne pooperačné zmeny v oblasti malej panvy či brucha a pod.
  • V druhom rade ide o bolestivé stavy v oblasti kostrče, krížov či driekovej oblasti, bolesti v hrudnej chrbtici (častý je pocit neúplného nadýchnutia) a nie je výnimkou, že sa týto pacienti dlhodobo trápia aj s bolesťami hlavy.
  • V treťom prípade ide o ľahké formy inkontinencie moču. Tu používame REHASPRING koncept s kompletným prístrojovým vybavením pre konzervatívnu terapiu vrátane elektrostimulácie a biofeedbacku, niektoré prístroje zapožičiavame pacientkam aj do domáceho prostredia za účelom dosiahnutia očakávaného cieľa.
 

Rehabilitácia svalov panvového dna je efektívna, neriziková terapia, volená primárne v terapii mnohých porúch v oblasti malej panvy. Je vykonávaná prísne individuálne a prvé výsledky sa hodnotia po 6.týždňoch. Celý program je rozdelený na 6.mesiacov, vyžaduje si väčšiu dennú aktivitu, na čom mnohokrát úspešnosť zlyháva. Aj tu platí: “ľahko sa hovorí, ťažšie sa koná” ale bez pacientovho uvedomenia si nutnej spolupráce je naša snaha o liečbu márna.


Fyzioterapia pri bolestiach chrbtice

Keďže bolesti chrbta patria medzi najčastejšie muskuloskeletálne poruchy, snažíme sa problémy chrbtice riešiť výhradne aktívnou liečbou, iba v prípade potreby liečbu dopĺňame o pasívne procedúry ako je elektroliečba, ultrazvuk…. 

K diagnostike bolestí chrbtice používame McKenzie-ho metódu, lebo umožňuje presne stanoviť problémové oblasti u daného pacienta, určuje aktívny liečebný plán ktorý obsahuje špeciálne cviky a tie pacient vykonáva pravidelne sám. Tiež nám diagnostika ukáže, či stav nevyžaduje špeciálnu lekársku starostlivosť alebo iné riešenie.

Ďalšou možnosťou ktorou sa zaoberáme pri liečbe bolestí chrbtice je TR-therapy (selektívna rádiofrekvenčná terapia), kde hrá hlavnú úlohu distribúcia vysokofrekvenčného elektromagnetického vlnenia do požadovaného tkaniva, čo vedie k selektívnej tkanivovej hypertermii. Najčastejšie indikácie: lokálne svalové kŕče, spúšťové body, bolesti svalov, zápaly šliach, bolesti krčnej chrbtice a poúrazové opuchy. Bezprostredný terapeutický účinok je pacientom okamžite vnímaný a pretrváva dlho po terapii.

 

Najbolestivejšie stavy tvoria výnimku, kedy sa snažíme polohovaním a kľudom na lôžku dosiahnuť rýchlu úľavu, ktorá nám umožní postupný návrat k správne vedenému pohybu a úspešnej fyzioterapii.
Toto je najčastejšia cesta, ktorou sa postupne s pacientom prepracovávame ku kondičnému cvičeniu, návratu ku športu a kvalitnému životu.

Metód je ale veľmi veľa, rôzne ich kombinujeme a individuálne prispôsobujeme. Čím viac metód poznáme, tým máme väčšie možnosti správne reagovať na danú situáciu u každého pacienta a o to nám v spolupráci “fyzioterapeut – pacient” ide.

 

Canisterapia

V našej ambulancii poskytujeme v rámci detskej rehabilitácie v spolupráci s neziskovou organizáciou Zmysel života možnosť individuálnej formy 

canisterapie (animal assisted therapy)
s cieľom podporiť a zvýšiť efektivitu liečebného procesu detského pacienta. Je to jedinečný spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. V detskej rehabilitácii je výhodou canisterapie odbúranie stresu detského pacienta a dosiahnutie jeho sústredenosti na aktivity prostredníctvom canisterapie vo forme hry. Vďaka prirodzenému odpútaniu pozornosti sa môže stať rehabilitácia príjemným zážitkom a zábavou pre detského pacienta.

Pôsobenie psa na klienta zlepšuje jeho celkový duševný stav, náladu, komunikáciu a psycho-sociálny kontakt, ktoré sú dôležité pre úspešnú rehabilitáciu. Ovplyvňuje priaznivo nielen psychický, sociálny, ale aj fyzický aspekt a rozvoj motoriky dieťaťa. Jednou z možností využitia canisterapie je aj jej pôsobenie na problematické oblasti z hľadiska ergoterapie.

Medzi hlavné faktory pôsobenia psieho terapeuta na klienta využívané v rámci rehabilitačnej terapie patria:  – motivácia,  – stimulačné podnety,  – aktivácia,  – inhibičné vplyvy,  – pozitívne emócie,  – radosť a príjemný zážitok klienta z procesu terapie.
Na canisterapii sa podieľa canisterapeutický tím, ktorý je zložený z fyzioterapeuta, canisterapeuta, terapeutického psa (jedného alebo viacerých), klienta (detského pacienta) a rodiča.

Indikácie: Canisterapia je indikovaná pre detských pacientov s postihnutím pohybového systému, s mentálnym postihnutím, s kombinovanými poruchami a autistické deti.

Venujeme sa aj skupinovým cvičeniam s rehabilitačnými prvkami za priamej asistencie našich certifikovaných psov. Vhodné pre menšie skupinky detí (do 10 detí).